Sining ng Komunikasyon Practice Tests

The skills measured in this test enable ALS reviewers to gain the targeted skills for the A&E test.

Direction: Choose the best answer by clicking on the button of your choice.

1. Alin sa sumusunod ang bukas-sa-dulong katanungan?
a. Ano ang iyong gagawin sa ating suliranin sa basura?
b. Maari ka bang dumalo sa lahat ng counseling session?
c. Ikaw ba ang magiging bagong puno ng konseho?
d. Iaapela mo ba ang desisyon sa iyong kaso?

Please make a choice.